EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1952.04.13. (15.szám) Béke és Szabadság, Liszt-díjasok, Erkel-díjasok, József Attila-díjasok, Munkácsy-díjasok

  Fotó a díjazottakról. Eörsi István József Attila-díjas.

 • 1952.04.24.Szabad Ifjúság, Illés Jenő: Egy délután a Széchenyi Könyvtárban

  (Beszélgetés az OSZK-ba járó olvasókkal. Eörsi könyvtárról írt versét idézi a cikkíró.)

 • 1952.04.28.Magyar Rádió, József Attila-díjasok

  (A díjazottak arcképei.)

 • 1952.04.szám (május) Új Hang, E.I.: Harapjuk ketté a vadat

  A képek, a hasonlatok, a metaforák szerepe az irodalomban. Válogatás képzavaros versrészletekből. Elemzés.

 • 1952.04.szám (május) Új Hang, E.I.: Nézz magadba...

  Vers.

 • 1952.04.szám (május) Új Hang, E.I.: Röpgyűlés

  Vers

 • 1952.04.szám Csillag, Hozzászólások mai költészetünk kérdéséhez
  — Kónya Lajos előadását követő vita —
  Eörsi István

  Eörsi István, Király István, Molnár Miklós és Veres Péter hozzászólása a vitához.

  Az ellensematizmus kérdéséről. Eörsi: „…e kritikák és határozatok ürügyül szolgáltak egyes íróknak arra, hogy politikamentes, vagy kevésbé politikus műveket írjanak. […] ha a költők egy része megkönnyebbüléssel fordult el a politikától, akkor hiába tanácsolja nekik a kritika, hogy térjenek vissza hozzá: ez valóban csak «visszatérést», újabb sematikus műveket eredményezhet.” Hogyan állunk a pozitív hős, a költő önábrázolásával líránkban? Majakovszkij, Benjámin, Tamási, Somlyó, Aczél és Juhász műveiről. 

  Reagálás:

  • Csillag, 1952.11.szám Aczél Tamás: Irodalmunk problémái és a Csillag
  • Csillag, 1952.11.szám Háy Gyula: Hozzászólás egy vitához
  • Csillag, 1952.11.szám Gergely Mihály: A fiatal írók nevelésének kérdéseiről

 • 1952.05.08. (10.szám) Irodalmi Újság, Molnár Miklós: Az Írókongresszus évfordulójára

  Beszámoló a Magyar Írók I. Kongresszusának célkitűzéseiről és az azóta eltelt időszak irodalmi életéről. A sematizmus elleni harc. A világirodalom és a művészet: „...pártosság és irányzatosság...”. Megfogadták-e íróink az írókongresszus programját? Sikereink a költészetben és a drámairodalomban. A fiatal tehetségek – köztük Eörsi István – kiemelése. Az „antisematizmusnak” keresztelt megbírált írók és műveik. Déry Tibor Felelet című művéről. Az Irodalmi Újság és az Ifjúsági Könyvkiadó bírálata. A párt útmutatásai figyelembevételének fontosságáról.

 • 1952.05.29.Népszava, Fiatal költőink

  (A Szívünk szerinti törvény c. antológiában Eörsi István versei.)

 • 1952.06.18.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi vezetőségének határozata a Dicsőség Könyv megalapításáról

  (A DISZ a Dicsőség Könyvben "megörökíti a békéért folyó harc és a szocializmus építése terén kimagasló eredményeket elért ifjak és leányok nevét és hősi tetteit". A kitüntetettek nevei és rövid jellemzésük. Eörsi István is a kitüntetettek között van.)

 • 1952.06.20.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi Vezetősége kitüntetettjei

  (Arcképes, rövid jellemzés a kitüntetettekről, köztük Eörsi Istvánról.)

 • 1952.07.szám (augusztus) Új Hang, E.I.: Testvériség

  Vers.

  Reagálás:

  • Új Hang, 1952.08.szám (szeptember) Az Új Hang versenypályázatának értékelése

 • 1952.08.03.Magyar Nemzet, Ember Mária: Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei

  (Könyvkritika a 12 fiatal költő - köztük Eörsi István - verseit tartalmazó kötetről. A sematizmus elleni harc eredményei mutatkoznak a kötetben. "...a kötet egyik legtehetségesebb költőjének, Eörsi Istvánnak a versei". Eörsi "Ott jártam" című verséről.)

 • 1952.08.20.Szabad Ifjúság, Tarján István: Én roppant erőkben hiszek

  (Eörsi István költészetéről. Mivel segítette Eörsit a dolgozó nép állama? Lengyelországi tapasztalatairól, ahol a DISZ-küldöttség tagjaként járt. "Lengyelországból hazatérve azonnal Sztálinvárosba ment, hogy kemény fizikai munkával is hozzájáruljon a szocializmus építéséhez. ... Írok sok verset a békéért, s ha megszerzem a tanári diplomát, egy iparvidékre kérem magam, hogy jobban megismerhessem a munkásokat, akiknek annyit köszönhetek. őket tanítva, tőlük tanulva még jobb versekkel akarom szolgálni a hazámat, a békét.")

 • 1952.08.szám (szeptember) Új Hang, Az Új Hang versenypályázatának értékelése

  Eörsi verseinek kiemelése. A versek kategóriájában I. díj: Simon István: Szólj erdő, 400.— Ft, — Eörsi István: Testvériség, 400.— Ft.

  Eörsi István és Simon István költeményei kiemelkednek a közölt versek sorából. Eörsi egy magyar dolgozóról ír, aki versbe foglalja Korea iránti forró szolidaritásának érzéseit. Eörsi kettős feladatot old meg művészi igényességgel. Hitelesen érzékelteti a dolgozó versíró lelkiállapotát, ugyanakkor minden sorában saját hasonló érzelmei is benne lüktetnek. Költeményének újszerűsége nyilván a költő őszinteségéből fakad.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1952.07.szám (augusztus) E.I.: Testvériség

 • 1952.08.szám (szeptember) Új Hang, E.I.: Auschwitz. Varsói emlék.

  Versek.

 • 1952.08.szám (szeptember) Új Hang, Vajda Miklós: „Szívünk szerinti törvény”

  Az antológia (Népszava Kiadó) kritikája, összehasonlítása a Fiatal Írók Antológiájával. Eörsi „kiemelkedik ebből a kötetből is”. „Nagy nyelvi igényessége, műgondja és erősödő formai biztonsága szinte kizárja a képzavar vagy nyelvi hiba lehetőségét.”

  Eörsi István versei a kötetben:

  • Beloiannisz – 10. oldal
  • Könyvtárban – 44. oldal
  • Szombat éjszaka – 57. oldal
  • Ott jártam... – 68. oldal
  • A dombon – 85. oldal
  • Téli tájon – 105. oldal
  • Búcsúzás után – 106. oldal


  A kötet adatait elolvashatja a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.


  Reagálás:

  • Tiszatáj, 1952.03.szám Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény 

 • 1952.09–10.szám (október – november) Új Hang, Benjámin László: Hibáinkról és feladatainkról

  Az Új Hangot ért bírálatokról. ˝Eörsi István három fiatal költőről írt bírálata teljes egészében a formalista öncélúság nevében és jegyében ítélkezik.˝


  Előzmény:

  • Új Hang, 1952.01.szám (február) E.I.: Három fiatal költő 


  Reagálás:

  • Szabad Ifjúság, 1952.10.19. I.J.: Az Új Hang-ról


 • 1952.09.03. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Szombaton kezdődik az Ünnepi Könyvhét

  Rövid tudósítás az Ünnepi Könyvhét megnyitójáról Debrecenben, az Arany Bikában. A kultúrműsor egyik résztvevője Eörsi István.

 • 1952.09.25. (20.szám) Irodalmi Újság, E.I. Pohárköszöntő

  Vers.

 • 1952.10.19.Szabad Ifjúság, I.J.: Az Új Hang-ról

  (A folyóirat kritikája. ˝De az önálló kritikák jórészében is dühöng az idealista esztétika szelleme. Eörsi István ˝Három fiatal költő˝ című bírálata az iskolapélda erre.˝)

 • 1952.11.13.Szabad Ifjúság, E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

  (Vita az Új Hang hibáiról.)
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1953.01.25. Az irodalmi vita és a fiatal írók

 • 1952.11.20. (24.szám) Irodalmi Újság, Kritika és mellébeszélés a fiatal költők vitáján

  Az Írószövetség DISZ-szervezete és a Fiatal Írók Munkaközössége tagjainak vitája az Új termés-ről. Sokan, köztük Eörsi meg sem jelentek a vitán, a többiek hallgattak, mellébeszéltek, vagy visszautasították a bírálatokat.

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1952.11.szám (december) Új Hang, E.I.: Hazámhoz
  (Az Erkel c. film után.)

  Vers.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.